لیست قیمت محصولات موسسه حرف آخر

برای خرید محصولات حرف آخر و دریافت مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۵۶۶۶۲۳ ——- ۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸

لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت درس عمومی کنکور موسسه حرف آخر: عربی حرف آخر - دینی حرف آخر - زبان حرف آخر - ادبیات حرف آخر

نام محصولمدرس تعداد جلساتقیمت به تومانلینک خرید
نام محصولمدرس قیمت به تومانلینک خرید
دین و زندگی سال دوم استاد یوسفیان پور۱۵۹۵.۰۰۰خرید
دین و زندگی سال سوماستاد یوسفیان پور۷۸۵.۰۰۰خرید
دین و زندگی سال چهارماستاد یوسفیان پور۸۷۰.۰۰۰خرید
پکیج جامع دین و زندگیاستاد یوسفیان پور۳۰۲۵۰.۰۰۰خرید
عربی جامعاستاد واعظی۱۶۲۹۰.۰۰۰خرید
زبان جامع + کتاب استاد محمودی۱۷۲۶۵.۰۰۰خرید
زبان دهم درس ۱ و ۲استاد محمودی۸۰.۰۰۰خرید
آرایه های ادبی استاد محسن منتظری ۱۸۷۰.۰۰۰خرید
املا لغات و واژگاناستاد محسن منتظری ۱۲۸۰.۰۰۰خرید
ادبیات (قرابت)استاد محسن منتظری۱۲۸۰.۰۰۰خرید
زبان فارسیاستاد محسن منتظری۱۰۰.۰۰۰خرید
ادبیات حرف آخر - دینی حرف آخر - عربی حرف آخر - زبان حرف آخر

لیست قیمت درس شیمی کنکور موسسه حرف آخر - شیمی حرف آخر - شیمی استاد شیروانی

نام محصولمدرس تعداد جلساتقیمت به تومانلینک خرید
نام محصولمدرس قیمت به تومانلینک خرید
شیمی کنکور ۶۰۴۰استاد شیروانی۵۶۴۰.۰۰۰خرید
شیمی مسائل کنکور + کتابدکتر شیروانی۲۶۳۳۰.۰۰۰خرید
شیمی مفاهیم ۲ (سال سوم و چهارم)استاد شیروانی۶۰۳۱۰.۰۰۰خرید
شیمی مفاهیم ۱ (سال دوم )استاد شیروانی۴۳۱۷۰.۰۰۰خرید
محاسبات سریع شیمیاستاد شیروانی۵۰.۰۰۰خرید
شیمی سال دهم بصورت تستی و تشریحیاستاد شیروانی۱۰۰.۰۰۰خرید
مفاهیم شیمی یازدهم فصل ۱استاد شیروانی۹۰.۰۰۰ با ۲۰% تخفیفخرید
مسائل شیمی دهم و یازدهماستاد شیروانی۳۱۰.۰۰۰ با ۲۰% تخفیفخرید
لیست قیمت درس شیمی کنکور موسسه حرف آخر

لیست قیمت درس زیست کنکور موسسه حرف آخر - زیست حرف آخر - زیست استاد شعبانی

نام محصولمدرس تعداد جلساتقیمت به تومانلینک خرید
نام محصولمدرس قیمت به تومانلینک خرید
زیست کنکور(مبانی انسانی جانوری)۶۰-۴۰استاد شعبانی۱۰۵۴۰.۰۰۰خرید
زیست گیاهی کنکور ۶۰-۴۰استاد شعبانی۳۲۴۰.۰۰۰خرید
نبض زیست - زیست سال دوماستاد شعبانی۲۱۲۹۰.۰۰۰خرید
زیست سال سوماستاد شعبانی۲۴۲۷۰.۰۰۰خرید
زیست گیاهیاستاد شعبانی۱۶۱۷۰.۰۰۰خرید
زیست جانوریاستاد شعبانی۲۱۱۶۰.۰۰۰خرید
زیست انسانیاستاد شعبانی۱۰۲۲۰.۰۰۰خرید
زیست جمع بندی (انسانی ، جانوری ، گیاهی )استاد شعبانی۳۷۵۵۰.۰۰۰خرید
زیست پیش یکاستاد شعبانی۱۲۰.۰۰۰خرید
زیست پیش دواستاد شعبانی۱۴۰.۰۰۰خرید
زیست یازدهم (مبانی و فصل ۱ و ۲)استاد شعبانی۱۶۰.۰۰۰ ۲۰% تخفیفخرید
زیست سال دهم فصل ۱ و ۲استاد شعبانی۱۹۵.۰۰۰ ۲۰% تخفیفخرید
کتاب الگو تا رتبه زیست دوماستاد شعبانی۳۰.۰۰۰خرید
کتاب الگو تا رتبه زیست سوماستاد شعبانی۳۰.۰۰۰خرید
لیست قیمت درس زیست کنکور موسسه حرف آخر

لیست قیمت درس ریاضی کنکور موسسه حرف آخر - ریاضی حرف آخر - ریاضی استاد منتظری

نام محصولمدرس تعداد جلساتقیمت به تومانلینک خرید
نام محصولمدرس قیمت به تومانلینک خرید
معادلات و نامعادلات تجربیاستاد منتظری۱۰۹۰.۰۰۰خرید
مثلثات (تجربی)استاد منتظری۹۲۰.۰۰۰خرید
مثلثات (ریاضی)استاد منتظری۹۲۰.۰۰۰خرید
تابع نمودار شناسی تجربیاستاد منتظری۲۶۱۶۰.۰۰۰خرید
آنالیز ، احتمال و انتگرال (تجربی)استاد منتظری۱۰۰.۰۰۰خرید
حد و پیوستگی تجربیاستاد منتظری۱۹۱۳۵.۰۰۰خرید
مشتق و کاربرد مشتق تجربیاستاد منتظری۱۹۱۴۵.۰۰۰خرید
معادلات و نامعادلات ریاضیاستاد منتظری۱۸۱۳۰.۰۰۰خرید
مشتق و کاربرد مشتقاستاد منتظری۱۸۱۶۰.۰۰۰خرید
هندسه ۱استاد منتظری۱۲۱۰۰.۰۰۰خرید
هندسه ۱ استاد منتظری (تجربی)استاد منتظری۱۰۰.۰۰۰خرید
مقاطع مخروطی ریاضی کنکور (ریاضی)استاد منتظری۹۰.۰۰۰خرید
مقاطع مخروطی ریاضی کنکور (تجربی)استاد منتظری۹۰.۰۰۰خرید
ریاضی جامع ۱استاد منتظری۵۹۰.۰۰۰خرید
ریاضی جامع ۲استاد منتظری۲۹۰.۰۰۰خرید
لیست قیمت درس ریاضی کنکور موسسه حرف آخر

لیست قیمت درس کنکور فیزیک موسسه حرف آخر - فیزیک حرف آخر - فیزیک استاد کامیار

نام محصولمدرس تعداد جلساتقیمت به تومانلینک خرید
نام محصولمدرس قیمت به تومانلینک خرید
فیزیک کنکور ۶۰-۴۰استاد کامیار۱۲۵۳۰.۰۰۰خرید
الکتریستیه ساکن و خازن استاد کامیار۱۲۷۰.۰۰۰خرید
مدار و مغناطیساستاد کامیار۱۰۱۳۰.۰۰۰خرید
سینماتیکاستاد کامیار۹۱۰۰.۰۰۰خرید
دینامیکاستاد کامیار۹۱۰۰.۰۰۰خرید
فیزیک پیش دانشگاهی ۲استاد کامیار۱۱۱۵۰.۰۰۰خرید
فیزیک ( نوسان و موج )استاد کامیار۱۲۶۰.۰۰۰خرید
فیزیک سال اول و دوماستاد کامیار۲۰۲۳۰.۰۰۰خرید
فیزیک سال دهم فصل ۱ و ۲ بصورت تستی و تشریحیاستاد کامیار۱۳۰.۰۰۰خرید
لیست قیمت درس کنکور فیزیک موسسه حرف آخر

محصولات دارای تخفیف

نام محصولمدرسقیمت به تومانلینک خرید
پکیج جامع فیزیک استاد کامیار۸۴۰.۰۰۰ با تخفیف ۷۹۸.۰۰۰خرید
پکیج جامع زیست استاد شعبانی۱.۰۵۰.۰۰۰ با تخفیف ۹۹۷.۰۰۰خرید
پکیج جامع شیمی + محاسباتاستاد شیروانی۸۶۰.۰۰۰ با تخفیف ۸۱۷.۰۰۰خرید
پکیج جامع همه دروس رشته تجربی۴.۱۹۵.۰۰۰ با تخفیف ۳.۸۳۲.۰۰۰خرید
پکیج جامع دروس عمومی۱.۱۳۵.۰۰۰ با تخفیف ۱.۰۷۵.۰۰۰خرید
پکیج جامع دروس رشته ریاضی۳.۷۶۵.۰۰۰ با تخفیف ۳.۴۴۳.۰۰۰خرید
جمع بندی زیست شناسی حرف آخر ( انسانی ، گیاهی ، جانوری )استاد شعبانی۵۵۰.۰۰۰خرید

برای خرید محصولات حرف آخر و دریافت مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۵۶۶۶۲۳ ——- ۰۲۱۶۶۵۷۲۱۴۸

لیست قیمت

با کلیک بر روی دکمه زیر از قیمت محصولات موسسه حرف آخر با خبر شوید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *